Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Earthlings (Γήινοι)

Το Earthlings, σε αφήγηση του Joaquin Phoenix και σε μουσική του Moby, είναι ένα ντοκιμαντέρ που καταδεικνύει την πλήρη οικονομική εξάρτηση του ανθρώπινου είδους από τα ζώα που εκτρέφονται για κατοικίδια, φαγητό, ένδυση, διασκέδαση και επιστημονική έρευνα. Με τη χρήση κρυφών καμερών και υλικού που δεν είχε δημοσιευθεί ως τώρα, το Earthlings καταγράφει τις καθημερινές πρακτικές των μεγαλύτερων βιομηχανιών παγκοσμίως, όλες εκ των οποίων βασίζονται εξ ολοκλήρου στην εκμετάλλευση ζώων για τα κέρδη τους. Δυνατό, ενημερωτικό,αντιφατικό και προκλητικό, το Earthlings είναι μακράν το πιο κατανοητό ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί σχετικά με την στενή σχέση φύσης, ζώων και ανθρώπινου οικονομικού συμφέροντος.


Απλά δείτε το.... Ένιωσα ντροπή για το είδος μου... ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. Περιέχει σοκαριστηκές σκηνές.

http://video.google.com/videoplay?docid=-5165231031895551470

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τὰ παρακὰτω ἠθικὰ Δελφικὰ παραγγέλματα ἢ Πυθίας γράμματα, ἦσαν ἐντοιχισμένα εἰς τὸν πρόναον τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος εἰς τοὺς Δελφοὺς, διὰ τὰ οποῖα ὁ Παυσανίας εἰς τὰ «Φωκικὰ» του λέει: «Ἐν δὲ τῷ προνάῳ τὰ ἐν Δελφοῖς γεγραμμένα ἐστὶν ὠφελήματα ἀνθρώποις εἰς βίον».

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ – (ΕΙ) – ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ – ΕΓΓΥΑ, ΠΑΡΑ Δ’ ΑΤΑ
Ἒπου Θεῷ.
Νόμῳ πείθου.
Θεούς σέβου.
Γονεῖς σέβου.
Ἠττῶ ὑπὲρ δικαίου.
Γνῶθι μαθὼν.
Ἀκούσας νόει.
Σαυτὸν ἲσχε.
Φρόνει θνητὰ.
Ἑστίαν τίμα.
Ἂρχε σεαυτοῦ.
Φίλοις βοήθει.
Θυμοῦ κράτει.
Φρόνησιν ἂσκει.
Πρόνοιαν τίμα.
Ὂρκῷ μὴ χρῶ.
Φιλίαν ἀγάπα.
Παιδείας ἀντέχου.
Δόξαν δίωκε.
Σοφίαν ζήτει.
Καλὸν εὖ λέγε.
Ψέγε μηδένα.
Ἐπαίνει Ἀρετὴν.
Πρᾶττε δίκαια.
Φίλοις εὐνόει.
Ἐχθροὺς ἀμύνου.
Εὐγένειαν ἂσκει.
Κακίας ἀπέχου.
Κοινὸς γίνου.
Ἲδια φύλαττε.
Ἀλλοτρίων ἀπέχου.
Εὒφημος ἲσθι.
Ἂκουε πάντα.
Φίλῳ χαρίζου.
Χρόνου φείδου.
Ὃρα τό μέλλον.
Ὓβριν μίσει.
Ἱκέτας αἰδοῦ.
Υἱοὺς παίδευε.
Ἒχων χαρίζου.
Δόλου φοβοῦ.
Εὐλόγει πάντας.
Φιλόσοφος γίνου.
Ὃσια κρίνε.
Γνοὺς πρᾶττε.
Φόνου ἀπέχου.
Εὒχου δυνατὰ.
Σοφοῖς χρῶ.
Ἦθος δοκίμαζε.
Λαβὼν ἀπόδος.
Ὑφορῶ μηδένα.
Τέχνῃ χρῶ.
Ὃ μέλλεις δὸς.
Εὐεργεσίας τίμα.
Φθόνει μηδενὶ.
Φυλακὴν πρόσεχε.
Ὁμοίοις χρῶ.
Διαβολὴν μίσει.
Δικαίως κτῶ.
Ἀγαθοὺς τίμα.
Κριτὴν γνῶθι.
Γάμους κράτει.
Τύχην νόμιζε.
Ἐγγύην φεῦγε.
Πᾶσι διαλέγου.
Ἐλπίδα αἲνει.
Δαπανῶν ἂρχου.
Κτώμενος ἣδου.
Αἰσχύνην σέβου.
Χάριν ἐκτέλει.
Εὐτυχίαν εὒχου.
Τύχην στέργε.
Ἀκούων ὃρα.
Ἐργάζου κτητὰ.
Ἒριν μίσει.
Ὂνειδος ἒχθαιρε.
Γλῶσσαν ἲσχε.
Ὓβριν ἀμύνου.
Κρίνε δίκαια.
Χρῶ χρήμασι.
Ἀδωροδόκητος δοκίμαζε.
Αἰτιῶ παρόντα.
Λέγε εἰδὼς.
Βίας μὴ ἒχου.
Ἀλύπως βίου.
Ὁμίλει πράως.
Φιλοφρόνει πᾶσιν.
Υἱοὺς μὴ καταθάρρει.
Γλώττης ἂρχε.
Σεαυτὸν εὖ ποίει.
Εὐπροσήγορος γίνου.
Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ.
Πόνει μετὰ δικαίου.
Πρᾶττε ἀμετανοήτως.
Ἀμαρτάνων μετανόει.
Ὀφθαλμοῦ κράτει.
Βολεύου χρήσιμα.
Ἐπιτέλει συντόμως.
Φιλίαν φύλαττε.
Εὐγνώμων γίνου.
Ὁμόνοιαν δίωκε.
Ἂρρητα μὴ λέγε.
Τὸ κρατοῦν φοβοῦ.
Καιρὸν προσδέχου.
Ἒχθρας διάλυε.
Γήρας προσδέχου.
Ἐπὶ ρώμῃ μὴ καυχῶ.
Εὐφημίαν ἂσκει.
Ἀπέχθειαν φεῦγε.
Πλούτει δικαίως.
Δόξαν μὴ λεῖπε.
Κακίαν μίσει.
Κινδύνευε φρονίμως.
Χρησμοὺς θαύμαζε.
Οὓς τρέφεις ἀγάπα.
Ἀπόντι μὴ μάχου.
Πρεσβύτερον αἰδοῦ.
Νεώτερον δίδασκε.
Πλούτῳ ἀπίστει.
Σεαυτὸν αἰδοῦ.
Μὴ ἂρχε ὑβρίζων.
Προγόνους στεφάνου
Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα.
Ἀτυχοῦντι συνάχθου.
Χαρίζου εὐλαβῶς.
Ἐξ εὐγενῶν γέννα.
Ἐπαγγέλου μηδενὶ.
Τύχη μὴ πίστευε.
Τελεύτα ἂλυπος.
Μέτρον ἂριστον.
Ἀδικείαν μισεῖν.
Εὐσέβειαν φυλάσσειν.
Ἡδονῆς κρατεῖν.
Βία μηδὲν πράττειν.
Τέκνα παιδεύειν.
Μὴ θρασύνου.
Νόμοις πείθου.
Μελέτει τὸ πᾶν.
Γαμεῖν μέλλον καιρὸν γνῶθι.
Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ.
Πίνων ἃρμοζε.
Πέρας ἐπιτέλει μὴ ἀποδειλιῶν.
Τὸ συμφέρον θηρῶ.
Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος.
Τῷ βίῳ μάχου.
Εὖ πάσχε ὡς θνητὸς.
Παῖς ὢν κόσμιος ἲσθι, ἡβῶν ἐγκρατὴς, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εὒλογος

Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Μελβούρνης)


Έχουμε δει την επίθεση του καθηγητή Μπαμπινιώτη εναντίον των Ελλήνων πολυθεϊστών και την ανοικτή επιστολή-απάντηση που έστειλε το Ύψιστο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών στην εφημερίδα «Το Βήμα». Καιρός τώρα να πούμε λίγα πράγματα, κυρίως για την τοποθέτηση του κ. Μπαμπινιώτη πάνω στο ενδιαφέρον θέμα της αναβίωσης της πολυθεϊστικής θρησκείας στην Ελλάδα (και όχι μόνο).Λέει ο κ. Μπαμπινιώτης: «Αυτός ο φολκλορικός «ελληνισμός της χλαμύδας», όταν περνάει σε τελετές αναβίωσης της αρχαίας λατρείας των Ολυμπίων θεών με ανάλογη ενδυμασία, ύμνους και σύμβολα (δάδες, θυσίες ζώων κ.τ.ό.), ταυτίζει ανεπίτρεπτα και ανιστόρητα τον Ελληνισμό με φαιδρές καταστάσεις. Μπορεί μάλιστα να πάρει και τη μορφή κωμικοτραγικής πρόκλησης, όταν «ζητείται πίσω» ο Παρθενώνας, για να αποτελέσει τον επίσημο ναό τής νεοπαγανιστικής λατρείας!»Κατ' αρχήν εγώ δεν είδα κανέναν από τους νεοπολυθεϊστές να φορά χλαμύδα. Προφανώς ο κ. Μπαμπινιώτης μπερδεύει το ιμάτιο με τη χλαμύδα. Ιμάτιο πάνω από ποδήρη χιτώνα έχω φορέσει κι εγώ σε κάποιες εκδηλώσεις, και με πολλή αγάπη κρατώ μια καινούργια αρχαία ελληνική ενδυμασία στο σπίτι μου για λόγους σεβασμού προς την ελληνική ενδυματολογική παράδοση. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μου δίνεται η ευκαιρία να χωθώ στα ρούχα του Αριστοτέλη! Ο Ελληνισμός (έστω) της «χλαμύδας» δεν είναι για πέταμα ούτε οι θρησκευτικοί ύμνοι και τα σύμβολά του. Ούτε η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και η αναβίωση του αρχαίου ελληνικού δράματος στο θέατρο της Επιδαύρου ταυτίζουν τον Ελληνισμό με «φαιδρές καταστάσεις». Οι Ολύμπιοι θεοί δεν είναι «φαιδρές καταστάσεις»: είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Χωρίς Αθηνά δεν θα υπήρχε Παρθενώνας, χωρίς Απόλλωνα δεν θα υπήρχαν Δελφοί, χωρίς Διόνυσο δεν θα υπήρχε το θέατρο. Δεν μπορώ να δω πού ακριβώς βρίσκεται η «φαιδρότητα» στην αναβίωση της αρχαίας ελληνικής πολιτισμικής παράδοσης. Αν κάποιοι Νεοέλληνες προχωρούν πιο πέρα και αναβιώνουν την αρχαία ελληνική θρησκευτική παράδοση, δεν προσβάλλουν κανέναν. Αν περιμέναμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία να αναβιώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το αρχαίο ελληνικό θέατρο, θα περιμέναμε μέχρι την «δεύτερη παρουσία»!Αλλά πέρα από τη σύγχυση του ιματίου με τη χλαμύδα, δεν μπορώ, επίσης, να δω γιατί αποτελεί «κωμικοτραγική πρόκληση» η απαίτηση επιστροφής του Παρθενώνα σ' αυτούς τους Έλληνες που θέλουν να αποκαταστήσουν την αρχική του χρήση. Τα γλυπτά των αετωμάτων και της ζωφόρου του Παρθενώνα δεν έχουν απολύτως κανένα θρησκευτικό νόημα για τους χριστιανούς. Αλλά έχουν πραγματικό και βαθύ νόημα για τους Έλληνες πολυθεϊστές. Είναι τα δικά τους σύμβολα που τα άφησαν πίσω οι πρόγονοί τους για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων. Ο βράχος της Ακρόπολης δεν μπορεί να είναι «ιερός» για τους χριστιανούς. Είναι όμως ιερότατος για τους Έλληνες πολυθεϊστές. Είναι ο βράχος της πολιούχου Αθηνάς. Αθήνα και Αθηνά πάνε μαζί. Πιστεύω πως οι πραγματικοί κληρονόμοι της θρησκευτικής παράδοσης των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι οι χριστιανοί, αλλά οι Νεοέλληνες πολυθεϊστές. Συνεπώς μόνο οι Νεοέλληνες πολυθεϊστές δικαιούνται τη χρήση των αρχαίων ναών - κανένας άλλος μονοθεϊστής.Συμφωνώ με τον κ. Μπαμπινιώτη, όταν λέει ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας (μητέρες δεν υπάρχουν;) «γνώριζαν βαθιά την ελληνική φιλοσοφία, τη ρητορική και την ελληνική σκέψη και παιδεία γενικότερα». Βεβαίως γνώριζαν την ελληνική φιλοσοφία, αλλά ελάχιστα πράγματα κράτησαν από αυτή. Δεν κράτησαν ούτε ένα γράμμα από την «Περί ψυχής» πραγματεία του Αριστοτέλη. Δεν κράτησαν ούτε μία λέξη από την περί θανάτου αντίληψη του Επίκουρου. Δεν κράτησαν απολύτως τίποτα από την περί μετεμψύχωσης θεωρία του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα. Κράτησαν μόνο ό,τι τους εξυπηρετούσε για να στερεωθεί το χριστιανικό δόγμα, που για πολλούς Έλληνες σοφούς ήταν σκέτη μωρία. Άντε να πείσεις έναν Πλάτωνα ή έναν Αριστοτέλη ή έναν Επίκουρο ότι οι νεκροί θα αναστηθούν και θα δικαστούν από κάποιον Θεάνθρωπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε, πέθανε και αναστήθηκε στην Παλαιστίνη! Οι άνθρωποι αυτοί θα σε θεωρούσαν τρελό. Να γιατί οι πρώτοι χριστιανοί που δοκίμασαν να αντιμετωπίσουν την ελληνική φιλοσοφική σκέψη έμειναν γνωστοί ως «απολογητές». Απολογείσαι όταν κατηγορείσαι. Οι χριστιανοί κατηγορήθηκαν για μωρία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι γνωστά στον κ. Μπαμπινιώτη, αλλά μπορεί και να μην είναι. Κανένας δεν είναι τέλειος.Η κατάληξη του άρθρου του κ. Μπαμπινιώτη με εξέπληξε. Λέει ο κ. καθηγητής: «Ας απομονωθούν αυτές οι φωνές και ας μην προβάλλονται από ανυποψίαστους υπεύθυνους τηλεοπτικών σταθμών, που στον βωμό τής θεαματικότητας αναζητούν πάσης μορφής θέαμα».Δηλαδή μόνο οι φωνές των ορθόδοξων παπάδων πρέπει να προβάλλονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς; Νομίζω πως ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος που πάει να απομονώσει κάποιες καινούργιες φωνές για να μην ακούγονται δεν αξίζει το αλάτι του. Απομόνωση αντίθετης φωνής σε μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα ζητούν μόνο οι κιοτήδες. Ο κ. Μπαμπινιώτης τρομοκρατήθηκε από τους Νεοέλληνες πολυθεϊστές. Γνωρίζει ότι τα θεμέλια που πατούν δεν είναι τόσο σαθρά όσο θέλει να πιστεύει ότι είναι. Γνωρίζει ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ηλίθιοι. Ένας έξυπνος λαός ποτέ δεν φτιάχνει μια ηλίθια θρησκεία. Ο Σωκράτης που ζήτησε να θυσιάσουν έναν κόκορα στον Ασκληπιό, λίγο πριν κλείσει τα μάτια του για πάντα, δεν ήταν πέρα για πέρα ηλίθιος. Την αρχαία ελληνική θρησκεία μπορεί να δει κανείς με διαφορετικούς φακούς και να την εκτιμήσει αναλόγως. Ένα παράδειγμα: Στο Λούβρο στέκεται ορθή και ημίγυμνη η Αφροδίτη (οι χριστιανοί δεν πρόλαβαν να την μετατρέψουν σε ασβέστη - ευτυχώς!). Ο κ. Μπαμπινιώτης, με τον μυωπικό φακό ενός ολιγογράμματου χριστιανού, βλέπει στο Λούβρο μια πελεκημένη πέτρα. Ο Έλληνας πολυθεϊστής, με τον ανοιχτό νου, βλέπει γυμνό τον Έρωτα και τον λατρεύει. Τη λατρεία του οικουμενικού Έρωτα ο κ. Μπαμπινιώτης την ονομάζει «ειδωλολατρία»! Έτσι του έμαθε να μιλά ο Απόστολος Παύλος, που πρώτος χάλκευσε τη λέξη «ειδωλολατρία» για να υποτιμήσει την ελληνική θρησκευτική παράδοση και να εξυψώσει την ιουδαϊκή.Αλλά γιατί ο κ. Μπαμπινιώτης απαιτεί την απομόνωση της φωνής των Ελλήνων πολυθεϊστών; Κάτι τρέμει μέσα του και ανησυχεί. Γνωρίζει ότι στην ουσία η ελληνική ψυχή είναι «ειδωλολάτρισσα» από τα γεννοφάσκια της. Ο Έλληνας ποτέ δεν λάτρεψε έναν Θεό. Ο έλληνας ποτέ δεν έγινε Εβραίος. Θα τον δεις αύριο να στήνει πανηγύρι του κρασιού, μεθαύριο πανηγύρι του ταύρου κ.ά.π. Τούτα τα πανηγύρια δεν είναι χριστιανικά, είναι αρχαία ελληνικά. Ο κ. Μπαμπινιώτης δεν μπορεί να τα σταματήσει - κυκλοφορούν στο αίμα του Έλληνα, όλων των εποχών. Ναι, υποψιάζομαι ότι ο κ. Μπαμπινιώτης ανησυχεί που βλέπει κάποιους Νεοέλληνες πολυθεϊστές να παραμερίζουν την ταφόπετρα και να φέρνουν στο φως την αρχαία θρησκευτική παράδοση που είναι άρρηκτα δεμένη με τον προχριστιανικό Ελληνισμό - έναν Ελληνισμό που διέθετε δυναμικό και παραγωγικό πνεύμα. Η απουσία «ιερών βιβλίων» έκαμε τότε τον Έλληνα να σκέφτεται ελεύθερα. Δεν υπήρχαν «Χριστόδουλοι» στην αρχαία Ελλάδα να λένε «όποιος δεν είναι Ορθόδοξος δεν είναι Έλληνας»! Οι Έλληνες αναγνώριζαν όλους τους θεούς, όλων των λαών.Καταλήγοντας, είναι λυπηρό να βλέπει κανείς έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο και Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Αθηνών να καταδέχεται να φορά τα παπούτσια του κ. Χριστόδουλου και να παίξει τον ρόλο του χριστιανού απολογητή. Δεν είδε πόσα χαλίκια υπάρχουν μέσα στα παπούτσια του λαλίστατου Αρχιεπισκόπου; Αν κάποιοι Νεοέλληνες θέλουν να αναβιώσουν τον ελληνικό πολυθεϊσμό, αυτό δεν πρέπει να ενοχλεί κανέναν. Το αντίθετο, όλοι οι Νεοέλληνες, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Μπαμπινιώτη, οφείλουν να κατανοήσουν ότι για να πάει η Ελλάδα μπροστά, πρέπει να πάει πίσω -ολοταχώς!


Κώστας Βίτκος
Διδάκτωρ Κλασικών Σπουδών
Μελβούρνη

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Roswell

Πιστεύω να θυμάστε το θέμα με το ΑΤΙΑ που συνετρίβη στο Roswell το 1947. Παρουσιάστηκε ένα βίντεο, το οποίο λέγεται πως είναι το αυθεντικό βίντεο μαγνητοσκόπησης των υπολειμάτων του ΑΤΙΑ και το οποίο βίντεο ήταν επί 2 συνεχόμενα χρόνια στην δημοσιότητα ως αυθεντικό και είχε περαστεί ως αυθεντικό ντοκουμέντο στα αρχεία της NASA καί της C.I.A. Πάνω στα συντρίμμια, λοιπόν, φαίνονται κάποιες λεξούλες. Παρατηρήστε τις.

Αναγνωρίζετε κάτι Ελληνικό στην γραφή αυτή?? Για δείτε κι αυτό:

ΞΕΛΕΦΘΕΡΙΔΑυτό το Ξ με την γραμμούλα στην μέση, δεν μοιάζει πολύ με το δικό μας Δελφικό Ε?
ΕΛΕΦΘΕΡΙΔ
ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΟι επιστήμονες εκείνης της εποχής προσπάθησαν με έπαρση να αποδείξουν ότι τα γράμματα που αναγράφονταν στην άτρακτο αποτελούν ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΓΡΑΦΗ !!! Όταν όμως γραφολόγοι κατέληξαν ότι πρόκειται γιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ τότε το εξαφάνισαν και ανέφεραν ότι είναι πλαστό!!! Ακόμα και αυτόι που το μαγνητοσκόπησαν, πληρώθηκαν αδρά για να υποστηρίξουν πως έκαναν...πλάκα!

Είναι αλήθεια όλα αυτά, ή απλά ένα καλοστημένο αστείο? Πού αρχίζει το ψέμα και πού σταματάει η αλήθεια?

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

2 Ενδιαφέρουσες Σελίδες

Κατά την προσωπική μου άποψη (πάντα) 2 ιστιολόγια που αξίζει να επισκευθήτε είναι οι εξής:


http://www.apollogalaxy.com/ την οποία διαχειρίζεται ο Φώτης/ Ορφέας απ'όπου έχω πάρει και το κείμενο για τον Γεώργιο Γκιόλβα.

και η:

http://eufhmos.blogspot.com/ η οποία ξεκίνησε πρόσφατα και την διαχειρίζεται ο Εύφημος.

Ρίξτε μια ματιά....

Γεώργιος ΓκιόλβαςΟ Γεώργιος Γκιόλβας έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 14 Νοεμβρίου 2003.Το όνομά του συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη νέομυθολογία της περιβόητης ομάδας Έψιλον. Ο Γκιόλβας ήταν μηχανολόγος – πυρηνικός φυσικός και είχε 19 αναγνωρισμένες διεθνώς εφευρέσεις. Οι συνεντεύξεις που έδωσε στη ζωή του ήταν ελάχιστες και πάντα προκαλούσαν αίσθηση. Σε αυτό το άρθρο θα σας κάνω γνωστή μια συνέντευξη την οποία και έδωσε 1 περίπου μήνα πριν πεθάνει – συγκεκριμένα στα τέλη του Σεπτέμβρη(2003). Η συνέντευξη αυτή δόθηκε για να «παίξει» στην τηλεόραση κάτι όμως που δεν έγινε(ως τώρα Μάρτιος 2004) ,καθώς μετά το θάνατό του τα δικαιώματα της συνέντευξης αυτής έχουν περάσει στη γυναίκα του Γ.Γκιόλβα ,η οποία και προς το παρόν δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση της. Τέλος ,αξίζει να αναφέρω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι και κατέχουν την κασέτα αυτή ,είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού…Ας περάσουμε όμως στα κυριότερα σημεία ,στο περιεχόμενο δηλαδή της συνέντευξης.Η συνάντηση λαμβάνει χώρα σε γνωστή καφετέρια στην περιοχή της Πεντέλης. Η καφετέρια αποτελείται από δύο ορόφους και χάριν της συνέντευξης έχει «εκκενωθεί» ο επάνω όροφος . Ο κ. Γκιόλβας ξεκαθάρισε εξ αρχής πως ΔΕΝ επιθυμεί να μιλήσει για θέματα των Έψιλον ή οτιδήποτε άλλο τον έχει κάνει ευρέως γνωστό τα τελευταία χρόνια. Η συζήτηση λοιπόν κινήθηκε κυρίως στα πλαίσια των κοινονικοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Η συζήτηση ξεκίνα με τη νεαρή δημοσιογράφο να ζητά την άποψη του Γκιόλβα για τις κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη. Εκείνος απαντά πως αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση ΄΄ο πλανήτης Γη θα είναι ακατοίκητος ως το 2080 όπως ακριβώς συνέβη και με άλλους 8 πλανήτες στο μακρινό παρελθόν΄΄. Στη συνέχεια αναφέρεται στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντάς τους ως ΄΄χωροφύλακες του Σιωνισμού΄΄.Αναφέρεται επίσης και στον πόλεμο στο Ιράκ ,λέγοντας πως έγινε ΄΄για να εκπληρώσει τις γραφές τους΄΄( πόρνη Βαβυλών ).Ερωτάται και για τα θέματα των Ελληνοτουρκικών. Απαντά πως ΄΄η Τουρκία είναι ουσιαστικά μια προέκταση του Ισραήλ σήμερα΄΄ και ότι ΄΄ στο μέλλον επίκειται ίδρυση κράτους του Αιγαίου στο οποίο και είναι στα σχέδια να ανήκουν η Κύπρος ,η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα΄΄. Και οι πολιτικοί της χώρας μας μπήκαν στο στόχαστρο του Γκιόλβα . Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ΄΄τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεθεμελιώσει την Ελλάδα ,η οποία έχει καταντήσει μια χούφτα από 3% αμιγώς ελληνικό πληθυσμό΄΄. Κάνοντας μια μικρή αναφορά στο τεράστιο θέμα παιδεία –χαρακτηριστικά τόνισε πως ΄΄δεν υπάρχει παιδεία΄΄ ,ο Γκιόλβας έκανε λόγο και για το πρόβλημα των μεταναστών στην χώρα μας.΄΄Όταν στους 100 μαθητές σε ένα σχολείο ,οι 80 είναι αλλοδαποί ,τότε αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η φυλή μας χάνεται σιγά σιγά. Περιμένουν απλά ένα «σύνθημα» να μας σφάξουν΄΄ συμπληρώνει. Συνεχίζοντας να εκθέτει τις απόψεις του για την σημερινή ελληνική κοινωνία ,ο κ. Γκιόλβας κάνει λόγο και για τους στόχους των νεοελλήνων σήμερα. ΄΄Το όνειρο του Νεοέλληνα σήμερα είναι να γίνει δημόσιος υπάλληλος και να προσληφθεί σε μια θέση΄΄. Αναφέρθηκε και στο θεσμό της απεργίας λέγοντας ότι ΄΄τελευταία γίνεται κατάχρηση΄΄.΄΄Δεν είναι δυνατόν να απεργούν άνθρωποι που ασκούν λειτουργήματα (ανέφερε δασκάλους και γιατρούς).΄΄Απαγορεύονται οι απεργίες στα λειτουργήματα΄΄ δήλωσε και έκλεισε τον κύκλο της συζήτησης για τα κοινωνικά θέματα.Ο Γκιόλβας αναφέρθηκε με πικρία σε ένα περιστατικό από το 1981.Όπως αναφέρει ΄΄εκείνο τον καιρό συνέβαινε στο κτίριο του ΟΤΕ στην Πατησίων ένα φαινόμενο ανεξήγητων λιποθυμιών των υπαλλήλων που δούλευαν εκεί. Αν και είχαν φέρει δεκάδες επιστήμονες από το εξωτερικό ,΄΄ κανείς δεν μπορούσε να βρει το αίτιο της ακτινοβολίας που προκαλούσε τα ατυχήματα΄΄. Τότε κάλεσαν και τον Γκιόλβα ο οποίος και πήγε πρόθυμα στο κτίριο του ΟΤΕ. ΄΄Παρακάλεσα τους υπευθύνους να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι επιστήμονες από μέσα και να δουλέψω μόνος μου με τους βοηθούς μου. Εντόπισα με όργανα που φέραμε ότι το πρόβλημα προήρχετο από ακτινοβολία υποήχων ,θέμα στο οποίο και δούλευα εκείνη την περίοδο΄΄. Λίγες μέρες μετά το πρόβλημα είχε λυθεί. Ο κ. Γκιόλβας ζήτησε αμοιβή 25 εκατ. δραχμών ως επιχορήγηση γα το Κέντρο Επιστημονικών ερευνών που είχε ιδρύσει .Αν και οι υπεύθυνοι συμφώνησαν ,τα χρήματα αυτά δεν τα πήρε ποτέ ,ενώ μετά από μήνες διαπίστωσε ότι του τα «έφαγε» συγκεκριμένο άτομο (δεν μου επιτρέπεται να δηλώσω το όνομα του).Η συνέντευξη κλείνει με αναφορά στις εφευρέσεις του Γκιόλβα. ΄΄Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών το ίδρυσα το 1957 και από τότε έχουμε 19 διεθνής εφευρέσεις ΄΄. ΄΄Με ανάγκασαν να τις πουλήσω όλες έξω΄΄ αναφέρει με παράπονο. Κάνει λόγο διεξοδικά για το ηχητικό κανόνι ,ένα σύστημα ασφάλισης σιδηροδρομικών κόμβων ,καθώς και την γνωστή συσκευή που απομακρύνει τις βλαβερές ουσίες του τσιγάρου. Μάλιστα για την τελευταία συσκευή υπάρχει και δοκιμή σε πραγματικό χρόνο. Σε εκείνο το χρονικό σημείο (της δοκιμής της μηχανής) εμφανίζονται δίπλα στον κ. Γκιόλβα και άλλοι δύο άντρες. Ο κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος (Πυρηνικός Φυσικός –Μηχανολόγος) και ο κ. Ιωάννης Κουτσιόπουλος (Οικονομολόγος) ,οι οποίοι και μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Γκιόλβα. Εδώ κάπου κλείνει και η συνέντευξη συνολικής διάρκειας περίπου 45:50 λεπτών.

 • Τρίγκας Κών/νος
Ο Γιώργος Γκιόλβας είναι πυρηνικός φυσικός, μηχανολόγος, εφευρέτης και ερευνητής, ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο ίδρυσε προ 42 ετών. Πρόκειται για έναν άνθρωπο-θρύλο, μια πολυσυζητημένη φιγούρα που έχει ταράξει πολλούς xώρους με τις συνεντεύξείς του και τιs έρευνές του, και κατά τη γνώμη μου είναι ίσως ο τελευταίους τζεντλεμαν και άνθρωπος της περιπέτειας στην Ελλάδα, κι έvαs από τους ανθρώπους που δεν διστάζουν παρ' όλο το κύρos τους και τη μεγάλη ηλικία τους να υποστηρίξουν ανοιχτά τα πιο παράξενα και πρωτοποριακά πράγματα


 • Ο Εφευρέτης των θαυμάτωνΟ Γιώργος Γκιόλβας είναι πυρηνικός φυσικός, μηχανολόγος, εφευρέτης και ερευνητής, ιδρυτής και πρόεδρος του Κέντρου Εφαρμοσμένων Επιστημονι¬κών Ερευνών, το οποίο ίδρυσε προ 42 ετών. Πρόκειται για έναν άνθρωπο-θρύλο, μια πολυσυζητημένη φιγούρα που έχει ταράξει πολλούς χώρους με τις συ¬νεντεύξεις του και τις έρευνες του, και κατά τη γνώμη μου είναι ίσως ο τελευταίος τζέντλεμαν και άνθρωπος της περιπέτειας στην Ελλάδα, κι ένας από τους ανθρώπους που δεν διστάζουν παρ' όλο το κύρος τους και τη μεγάλη ηλικία τους να υποστηρίξουν ανοιχτά τα πιο παράξενα και πρωτοποριακά πράγματα. Φέρεται ως ο εφευρέτης του οπλικού αντιαεροπορικού συστήματος «Άρτεμις», του αυτόματου συστήματος ασφαλείας των σιδηροδρομικών διαβάσεων, πρωτοποριακών μηχανολογικών δράπανων που διέθεσε στους Κινέζους (αφού οι'Ελληνες αδιαφόρησαν), του μεγαλύτερου ειδικά σχεδιασμένου τελεφερίκ του κόσμου στην Αφρική, μιας καινοτομικής συσκευής που αφαιρεί τα χημικά δηλητήρια από τα τσιγάρα, μιας ειδικής συσκευής ακτίνων λέιζερ, και αμέτρητων άλλων απίστευτων εφαρμογών, ενώ με τις μελέτες του στους υποήχους κατάφερε να απαλλάξει τον Ο.Τ.Ε. από το σύνδρομο της λιποθυμίας των τηλεφωνητριών, αλλά και να σχεδιάσει «ηχητικά κανόνια». Και σαν να μην φτάνουν ό-λα αυτά, οι φήμες τον θέλουν να είναι ένα από τα επιζώντα μέλη της πρυτανείας της «Ομάδας Έψιλον», ενώ ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τις «μυστικές ελληνικές δυνάμεις», τη διεθνή συνωμοσιολογία και τα μυστήρια της αρχαιότητας. Πρόκειται για έναν από τους πιο ενδιαφέρο¬ντες συνομιλητές που έχω την τιμή να γνωρίζω, και μέσα από αυτές τις σελί¬δες του ευχόμαστε καλή τύχη στις πε¬ριπέτειες του στον κόσμο των θαυμά¬των, που συνεχίζονται παρά τη σεβά¬σμια ηλικία του..
 • Όπως γνωρίζουμε είστε πυρηνικός φυσικός και μηχανολόγος, ιδρυτής του θρυλικού Κέντρου Επιστημονι¬κών Ερευνών, και ξέρω ότι έχετε ε¬πιτύχει πολλές αξιόλογες καινοτο¬μίες μέχρι σήμερα. Ασχολούνται πολλοί επιστήμονες με το Κέντρο σας; Και ποια είναι τα βασικά προ¬γράμματα των πειραμάτων σας;

Το Κέντρο μας σήμερα ημιαπασχολεί 62 επιστήμονες, εκτός του βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού. Τα βασι¬κά προγράμματα και πειράματα του Κέ¬ντρου αυτή την εποχή είναι τα εξής: 1) Η Φωτοδέσμη Πλάσματος-BEVATRON, ένα ελληνικό υπερόπλο ακτίνων, 2) η κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικής ενέρ¬γειας με πρώτη ύλη λειτουργίας τα πυ¬ρηνικά απόβλητα - σε συνεργασία με τους πυρηνικούς φυσικούς του πανε¬πιστημίου της Θράκης - που παράγει η¬λεκτρική ενέργεια από αυτά, 3) το σύ¬στημα VACUM, μια προωθημένη μέ¬θοδος δημιουργίας κενού στο μπρο¬στινό μέρος ενός σκάφους, πράγμα που θα σημαίνει άμεση φυσική ώθηση α¬πό το πίσω μέρος του, 4) η παραγωγή της συσκευής GIOLVA'S SYSTEM-2, που αφαιρεί όλα τα βλαβερά χημικά των τσιγάρων, και η διεθνής διάθεση της για συγκέντρωση κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν πιο σημαντικές ε¬φαρμογές...

 • Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικής ενέργειας α¬πό πυρηνικά απόβλητα; Ακούγεται πολύ προωθημένη έρευνα για να έ¬χει γίνει στην Ελλάδα, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτή την ερ¬γασία σας;

Κι όμως, είναι σχεδόν πραγματικότητα: κινητήρες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικά απόβλη¬τα. Κλείσαμε τον κεντρικό διακόπτη της ΔΕΗ στα εργαστήρια μας και όλα τα μηχανήματα μας λειτούργησαν με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη α¬πό αυτό το νέο σύστημα. Μέχρι τώρα πληρώναμε 7ΟΟ.ΟΟΟ δρχ. ρεύμα το μή¬να, αλλά τώρα απαλλαγήκαμε από αυ¬τό το βάσανο. Ξέρω πως θα προσπα¬θήσουν να σταματήσουν με κάθε τρό¬πο τις εργασίες μας αυτές. Συχνά έχει απειληθεί η ζωή μου και η ζωή των συ¬νεργατών μου, αλλά δεν θα καταφέ¬ρουν να μας ανακόψουν τα πειράμα¬τα. Η κατασκευή για την οποία σας μι¬λώ είναι τόσο εύκολη, που είναι δυνα¬τόν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες μας να μάθει ένας μηχανικός μέσα σε μια μέρα να την κατασκευάζει και να μπορεί ο καθένας να παράγει ε¬νέργεια για το σπίτι του, το αυτοκίνητο του, το εργοστάσιο του κ.λπ.Έτσι, θα διαδοθεί παντού πριν προλάβει κανείς να την ανακόψει.Έχουμε έτοιμο έναν κινητήρα 500 ίππων με τον οποίο μπο¬ρεί να γίνει κίνηση οχήματος με ηλε¬κτρική ενέργεια που παράγεται από μι¬κρή ποσότητα πυρηνικών αποβλήτων, για τα οποία σήμερα δεν ξέρουν πώς να τα ξεφορτωθούν και τα θάβουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να καταστήσουν μια μέρα τον πλανήτη α¬κατοίκητο. Ηλεκτρική ενέργεια από α¬κτινοβολία, καταλαβαίνετε ότι οι μέρες του πετρελαίου - που η καύση του επί¬σης καταστρέφει τον πλανήτη - είναι μετρημένες.Έχω δώσει όρκο, μια μέ¬ρα να αναγκάσω όλους αυτούς που εκ¬μεταλλεύονται τα πετρέλαια, να πλέ¬νουν τα πόδια τους μ' αυτά και να τους είναι άχρηστα για οτιδήποτε άλλο... Οι εχθροί της ανθρωπότητας κατευθύ¬νουν τους επιστήμονες σε έρευνες για άλλου είδους εναλλακτικές πηγές ε¬νέργειας, όπως η ηλιακή, υποτίθεται για να αντικαταστήσουν αυτή του πετρε¬λαίου, αλλά είναι αδύνατον να εξα¬σφαλίσουν μ' αυτούς τους τρόπους τα τεράστια ποσά ενέργειας που απαι¬τούνται για τις καθημερινές μηχανικές και τεχνολογικές εφαρμογές της αν¬θρωπότητας. Οι έρευνες αυτές είναι κατευθυνόμενες για να καθιστούν το πετρέλαιο αναντικατάστατο. Αλλά δεν κοιμούνται όλοι, ξέρετε, κι αυτή τη στιγμη την τεχνογνωσία των ε¬φαρμογών που αναφέρατε την γνωρίζουν πολλοί συνεργάτες ε¬πιστήμονες υπό την καθοδήγηση μου, κι έτσι δεν κινδυνεύει να εξαφανιστεί αν εξαφανιστώ εγώ αύριο το πρωϊ... Στοχεύουμε να καταθέσουμε τα αποτελέ¬σματα όλων των εργασιών μας στη διά¬θεση ενός νέου Ελληνισμού, ανεξάρ¬τητου και «δυναμικού»...

 • Μιλήστε μας για το VACUM, το ο¬ποίο απ' ότι ξέρω ως σχέδιο ξεπερ¬νά κάθε επιστημονική φαντασία... Νομίζω πως το ευρύτερο ζήτημα σχε¬τίζεται και με τα αινιγματικά πει¬ράματα του Τέσλα...

Πρόκειται κυρίως για εργασίες πάνω σ' αυτό που ονομάζουμε αντιβαρύτητα. Η επιτυχία της μεθόδου που δημιουργεί εκπληκτική πίεση από το κενό θα ση¬μαίνει π.χ. ιπτάμενα αυτοκίνητα ή δια¬στημόπλοια μεγάλων ταχυτήτων και α¬ποστάσεων. Έχω ιδία πείρα από τα α¬ποτελέσματα των πειραμάτων του Τέ¬σλα, τον οποίο γνώριζα και προσωπικά. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων του Τέσλα θα τα χρησιμοποιήσω μεταξύ άλ¬λων στο VACUM. Πειραματίζομαι να πετύχω δημιουργία κενού σε ελεύθερη ατμόσφαιρα. Αν επιτευχθεί αυτό το κε¬νό, υπάρχει μια τεράστια δύναμη που μπορούμε να εκμεταλλευθούμε. Για πα¬ράδειγμα, αν από τη μια πλευρά του πε¬ριοδικού πετύχουμε να δημιουργήσου¬με κενό, η επιφάνεια που θα είναι ε¬λεύθερη η ατμοσφαιρική πίεση, μου δί¬νει π.χ. 550 κιλά ώθηση, δηλαδή κάθε τετραγωνικό εκατοστό μου δίνει ένα κι¬λό.Μιλάμε για απίστευτη προωθητική δύναμη, δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι αύριο το πρωί σηκώνω ένα ολόκληρο διαστημόπλοιο αν θέλω και πιστεύω ότι δουλεύουν άγνωστα σε μας διαστημόπλοια με αυτόν τον τρόπο, δη¬λαδή με την ικανότητα δημιουργίας κενού, αντιβαρύτητα με δημιουργία κενού όπως αυτό από το οποίο δημιουργούνται οι καταιγίδες και οι τυφώνες,μέσω των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμε¬ων της ίδιας της φύσης... δεν τα φτιάχνει κάποιος αυτά, γίνονται μόνα τους.

Μιλώντας για τον Τέσλα, όλα τα σχέδια του Τέσλα που είχαν εμπορική αξία, του τα πήραν όλα οι Σιωνιστές και τον άφηναν νηστικό για να μην έχει πόρουςνα αξιοποιήσει μόνος του καμία δική του καινοτομία, διότι αν είχε τα χρήματα θα έκανε κι αυτός αυτά που κάνουμε εμείς τώρα, ανεξάρτητα. Οι επιστή¬μονες τους αυτή τη στιγμή έχουν π.χ. το φάρμακο για τον καρκίνο, αλλά το ια¬τρικό κατεστημένο και οι φαρμακοβιομηχανίες δεν τους αφήνουν να το προ-χωρήσουν.Έχω υπόψη μου κάποιο βιο¬λογικό ινστιτούτο, μια ομάδα από τη Σορβόννη, που ανακάλυψε θεραπεία, εμβόλια, τα πάντα, για τον καρκίνο, αλλάδυστυχώς τα πούλησαν λόγω ανάγκης σ' αυτούς τους λωποδύτες για ένα κομμάτι ψωμί κι αυτοί το θάψανε. Σε πάσης φύσεως εφευρέτες και ερευνητές, δεν πληρώνουν ποτέ μεγάλα ποσά.'Εχουν ειδική εντολή να τους δίνουν ίσα-ίσα τα προς το ζην, για να τους έχουν συνέχεια στο χέρι, αλλά και γιατί αν τους δώ¬σουν μεγάλα ποσά, θα ανεξαρτοποιηθούν και θα φτιάξουν τις δικές τους μο¬νάδες ερευνών, εφαρμογών και πα¬ραγωγής. Είμαι πεπεισμένος ότι πί¬σω από όλες τις τράπεζες του κόσμου και πίσω από τα πε¬ρισσότερα Μ.Μ.Ε., βρίσκονται σιωνιστικές λέσχες, όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίεςβρίσκονται μπλεγμένοι στα δίχτυα τους. Γi' αυτό και είναι πανίσχυροι αυτή τη στιγμή, προ¬ωθώντας μια παγκόσμια σιωνιστική κυ¬βέρνηση.

Ορίστε, καταθέτω έγγραφο του 1976 για πειράματα που είχα κάνει δέκα χρό¬νια νωρίτερα - αίτησης για χρηματικό ποσό πενήντα εκατομμυρίων, δηλαδή όσα απαιτούνταν για τη συνέχιση των πειραμάτων, τότε που είχαμε ξεμείνει από λεφτά: Αυτόματος λήψις και μετάδοσις ηλεκτρικής ενέργειας δια Φωτοδέσμης Πλάσματος, G. Giolvas-2. Ού¬τε ο στρατός, ούτε η κυβέρνηση δέχθη¬κε να δώσει δεκάρα, ενώ παρουσιά¬στηκαν όλα τα πειστήρια των εργασιών, για εφαρμογές που θα έβγαζαν την Ελ¬λάδα από το τέλμα. Παραθέτω έγγρα¬φο με την υπογραφή του κ. Πέτσου ως Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας το 1982, που αφορά την έγκριση εκ μέρους του Υφυπουργού ενός αρχικού ποσού 18 ε¬κατομμυρίων δρχ., για τις εφαρμογές μελετών μου πάνω σε ακτίνες λέιζερ. Όπως βλέπετε, η έκθεση αναφέρει ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολεμικές εφαρμογές, και δεν νο¬μίζω ότι οι σημερινές υπερδυνάμεις δια¬θέτουν όπλο τέτοιας τρομακτικής ισχύος. Δυστυχώς, ο κ. Πέτσος εκδιώχθηκε α¬πό Υφυπουργός δυο εβδομάδες μετά την έγκριση. Παραδόξως, αργότερα, έ¬γινε και η γνωστή δολοφονική απόπει¬ρα από «τρομοκράτες» εναντίον του. Το ΒΕVATRΟΝ, η φωτοδέσμη πλάσματος, θέλει ακόμη 850 εκατομμύρια για να τε¬λειώσει, από τα οποία συγκεντρώνουμε όλο και μεγαλύτερα ποσά για τις εργα¬σίες, κι έχουμε εγκαταστάσεις στον Όλυμπο για να αρχίσουμε τις εφαρμογές. Μπορείς να σκοπεύσεις ολόκληρες πο¬λιτείες από τεράστια απόσταση...

 • Λέτε ότι γνωρίζετε τις αληθινές κα¬τευθύνσεις των ερευνών του Νίκολα Τέσλα. Ξέρουμε ότι είχε πετύχει τη συλλογή ηλεκτρικής ενέργειας από την ατμόσφαιρα. Τί ξέρετε γι' αυτές τις εφαρμογές;...

Έχουμε στα χέρια μας και σχέδια και μηχανήματα που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Τέσλα. Τα σχετικά πειράματα του Τέ¬σλα έγιναν πάνω σε δικές μου ιδέες. Σας παραθέτω έγγραφο που κατέθεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 1960, το οποίο αναφέρεται στην παραγωγή συσκευών συλλογής ενέργειας από την ατμόσφαιρα. Το πείραμα του Τέσλα α¬ποσκοπούσε στο να απορροφήσει ηλε¬κτρική ενέργεια από το διάστημα, η ο¬ποία δημιουργείται από την κίνηση των σωματιδίων στο σύμπαν. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Στοιχειώδη». Υπάρχει έ¬να μεγάλο μυστικό σε σχέση μ' αυτά. Αυτά, ξέρεις, είναι ψυχές. Τα ίδια τα ηλεκτρόνια είναι ψυχές, κα¬τωτέρου επιπέδου. Οι ανώτερες ψυχές ανεβαίνουν σε ανώτερες κλίμακες, μια ψυχή ενός ανεπτυγμένου εγκεφάλου πηγαίνει σε υψηλότερη διάσταση, αυτό συμβολίζουν και οι σκάλες που βλέπεις στις θρησκευτικές εικόνες, αυτά οι Χρι¬στιανοί τα ξέρανε από την ελληνική φι¬λοσοφία. Αλλά υπάρχουν και οι ψυχές, όπως αυτή μιας σαρδέλας ή άλλων πραγ¬μάτων που τρως, που είναι κατωτέρου επιπέδου: όταν πίνεις ένα ποτήρι νερό, παίρνεις ένα εκατομμύριο ψυχές. Αυ¬τές οι ψυχές λέγονται Στοιχειώδη. Υ¬πάρχει ένα είδος «αιθερικής μεμβρά¬νης» γύρω από τον πλανήτη, πάχους γύ¬ρω στα τριακόσια χιλιόμετρα, που απο¬τελείται από αυτές τις ψυχές. Το ηλε¬κτρικό ρεύμα, το ρεύμα που καίμε και ανάβουμε τις λάμπες μας, είναι ψυχές. Όλα αυτά που σας λέω συνδέονται με τρομερά πράγματα, τα οποία για να τα αναπτύξω ολοκληρωμένα θα χρεια¬στούμε πολλών μηνών κατήχηση, αλλά δεν ήρθε ακόμη και ο καιρός για να μι¬λήσουμε ανοιχτά για αυτά τα πράγμα¬τα. Όλα συνδέονται.

 • Μιλήστε μας για τις εργασίες σας πάνω στη φωτοδέσμη πλάσματος και στο ΒΕVATRΟΝ, που συνδέονται με όλα αυτά, αφού όλα συνδέονται...

Υπάρχει άκρως απόρρητο έγγραφο μου προς το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, της 02/09/76, στο οποίο τους εκθέτω λεπτο¬μέρειες για ασύρματη λήψη και μετά¬δοση «ηλεκτρικής ενέργειας δια φωτοδέσμης εξ αεριώδους πλάσματος G.G.2»: Πέρα από τις έρευνες μου για νέα ει¬δικά καύσιμα για μηχανές εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, και από τις έρευνες μου περί της κινητικής των μα¬γνητικών πεδίων και της αύξησης των διαστημικών ταχυτήτων, παρακινήθηκα σε ειδικές έρευνες στο θέμα της ασύρ¬ματης λήψης και μετάδοσης ηλεκτρι¬κής ενέργειας.Έπειτα από μακροχρό¬νιες προσπάθειες, διατύπωσα ολόκλη¬ρη θεωρία, βάσει της οποίας μπόρεσα να το πετύχω αυτό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκπομπής «πειθαρχημένων φωτονίων» με παρεμβολή ειδικού τα-λαντευτή παραγωγής φωτός. Το αποτέ¬λεσμα της «πειθαρχίας» αυτής των φω¬τονίων, είναι η συγκέντρωση όλης της ενέργειας της ακτινοβολίας σε μία «α¬πόλυτη παράλληλο», η οποία χρησιμο¬ποιείται ως αγωγός για μεταφορά ηλε¬κτρικής ενέργειας - ηλεκτρονίων - δε¬δομένου ότι τα κύματα του φωτός είναι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές του χώ¬ρου, όπως και τα ραδιοκύματα. Η μάζα είναι ενέργεια και κάθε μορφή ενέργειας έχει μάζα, υπαγόμενη και αυτή στους νόμους της έλξης των σω¬μάτων.Έτσι, σε ένα πολύ ισχυρό πεδίο βαρύτητας, το φως δεν μεταδίδεται σε ευθεία γραμμή, αλλά ακολουθεί τη δια¬δρομή, την οποία θα ακολουθούσε ο¬ποιοδήποτε υλικό σώμα, αν κινούνταν με την ταχύτητα του φωτός. Αλλά επει¬δή η ταχύτητα αυτή είναι πολύ μεγάλη, η τροχιά της φωτοδέσμης G.Giolvas -2, εντός των συνηθισμένων πεδίων βα¬ρύτητας όπως είναι το γήινο, προσεγ¬γίζει πολύ την ευθεία γραμμή. Αντιθέ¬τως, σε πεδία βαρύτητας όπως εκείνα των υπέρπυκνων αστέρων της κατηγο¬ρίας των «λευκών νάνων» και των μυ¬στηριωδώς παλλόμενων «Ρυlsar», η α¬κτινοβολία τους δεν κατορθώνει να δια¬φύγει στο διάστημα και ξαναπέφτει στο αστέρι αυτό ή περιστρέφεται γύρω του σαν δορυφόρος. Η «ανάπαλση» μάλι¬στα αυτή της ακτινοβολίας των μυστη¬ριωδών τούτων αστεριών, έσωσε στο παρελθόν αφορμή στους αστρονόμους να αναγγείλουν τη δήθεν ανακάλυψη εκπομπών από νοήμονα όντα του δια¬στήματος. Γι' αυτόν το λόγο η φωτοδέ-σμη G.G.-2, που είναι «φωτομάζα», με κατάλληλη σύνθεση, καλλιέργεια και εκπομπή της μπορεί να καταστεί ένας Φωτονιο-αγωγός ηλεκτρικής ενέργει¬ας. Το συμπέρασμα μου αυτό το επι¬βεβαίωσα πειραματικά, σε πείραμα της 11/02/69, στο όρος Παρνασσός, όπου με τη φωτοδέσμη μου πραγματοποίησα «ασύρματο ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα» από απόσταση 11 χιλιομέτρων , με α¬ποτέλεσμα να λιώσουν τα χιόνια στην κορυφή του όρους αυτού. Επίσης, με τις μεθόδους αυτές, μπορούμε να λαμβάνουμε και να μεταδίδουμε ασύρματα, απεριόριστες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από το διάστημα, από τις αστείρευτες ενερ¬γειακές πηγές. Η φωτοδέσμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τρομακτικό στρα¬τηγικό όπλο, αφού στη διαδρομή της δη¬μιουργεί ακαριαίο θανατηφόρο αποτέ¬λεσμα όλων των ζώντων οργανισμών που θα εκτεθούν, αλλά και ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα όταν έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία με¬ταβάλλει ακαριαία σε πύρινη λάβα. Ε¬πίσης μου παρέχει τη δυνατότητα να προκαλώ εκφόρτιση των καταιγίδων, ε¬νώ είναι άπειρες οι εφαρμογές της στη διαστημική επιστήμη...

 • Έχουμε πληροφορηθεί για την ί¬δρυση μιας Ανώνυμης Εταιρείας που επιτέλους θα ασχοληθεί με όλα αυ¬τά. Ποιοί θα είναι οι σκοποί της;...

Η Ανώνυμης Εταιρεία που δημιούργη¬σε το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, έχει ως σκοπό την ίδρυση κατάλληλης βιομηχανίας, για παραγωγή αρχικώς των συσκευών που αφαιρούν τα δηλη¬τήρια από τα τσιγάρα, προς διεθνή εκ¬μετάλλευση - και έχουμε διεθνές δί¬πλωμα ευρεσιτεχνίας γι' αυτή τη συσκευήγια να συγκεντρωθούν απ' αυτές κε¬φάλαια για τη χρηματοδότηση άλλων σημαντικών εφαρμογών. Η εταιρεία αυ¬τή θα χρηματοδοτεί με τα κέρδη της τα πειράματα του Κέντρου Ερευνών και θα εκμεταλλεύεται όλες τις καινοτομίες του Κέντρου, έτσι ώστε να μην πουληθεί κα¬μία στους εχθρούς της Ελλάδας όπως γινόταν δυστυχώς μέχρι σήμερα - αλλά και ώστε να δημιουργηθούν βιομηχα¬νίες στην Ελλάδα με καινοτομικά προϊ¬όντα που δεν θα τα έχει κανείς στον κό¬σμο, με αποτέλεσμα να προβληθεί διε¬θνώς η χώρα μας επιστημονικά και οι¬κονομικά, να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να δημιουργηθούν νέοι χώροι ε¬ρευνών, εργασίας και απασχόλησης. Α¬πό κατασχεθέντα εργοστάσια της ΕΤΒΑ, υπάρχει ένα στην Κάτω Κηφισιά, 2.600 τετρ. μέτρων , που περνά αυτή τη στιγμή στην κατοχή μας, πλήρη εξοπλι¬σμένο, εκεί στήνω το πρώτο εργοστάσιο κατασκευής της πρώτης ευρεσιτεχνίας του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, και θα ακολουθήσουν άλλες δέκα, εί¬ναι έτοιμες, αλλά αναζητούμε νέους οι¬κονομικούς πόρους...

 • Κυκλοφορούν πολλές φήμες για τη μυστική υποστήριξη των εργασιών σας από κύκλους που συνδέονται με τη θρυλική Ομάδα-Έψιλον, την οποία συχνά σας έχουν συνδέ¬σει και προσωπικά...

Δεν έχει έρθει ακόμη ο καιρός για να μιλήσουμε ανοιχτά με λεπτομέρειες για όλα αυτά. Οι πληροφορίες μου λένε ό¬τι η «Ε» αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει 137 εθνικές οργανώσεις. Τα κέντρα τους βρίσκονται σε θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο, Αθήνα, αλλά και σε πολ¬λά μέρη του εξωτερικού (ΗΠΑ, Ν. Αμε¬ρική, Αυστρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Αυ¬στραλία, κ.ά.). Ακόμη και στην ίδια τη ΝΑSΑ υπάρχουν δύο αντισιωνιστικές οργανώσεις. Οι Εψιλον είναι παντού. Μπορούν αυτή τη στιγμή, να κατασκευ¬άσουν απαράμιλλα υπερόπλα ή να το έ¬χουν ήδη κάνει. Η Ελλάδα χρειάζεται μόνο δύο απ' αυτά, ένα στον Όλυμπο και ένα στον Ψηλορείτη, και θα είναι τε¬λείως απρόσβλητη από κάθε δύναμη, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα ανε¬ξάρτητο κράτος, με δική μας τεχνολο¬γία και πλουτοπαραγωγικές πηγές πο¬λύ σύντομα....

 • Και δεν ξέρουμε ούτε την ταυτότη¬τα των Έψιλον, αλλά ούτε και ποιοί είναι αυτοί οι εχθροί που έχουν τα πράγματα στα χέρια τους και θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν μια τέτοια έκβαση...

Σας είπα, πίσω από το Διεθνές Τραπε¬ζικό Σύστημα και τις μεγάλες εταιρεί¬ες που κυβερνούν μεγάλο μέρος του κόσμου, βρίσκεται ο Διεθνής Σιωνισμός. Ετοιμάζουν παγκόσμια σιωνιστική κυ¬βέρνηση. Για να αποκωδικοποιήσει κα¬νείς τα σχέδια τους, πρέπει να είναι γνώ¬στης πολύ ειδικών πληροφοριών. Αυτό που πραγματικά επιθυμούν είναι μια μέ¬ρα να επικρατήσουν μόνον αυτοί από τη λευκή φυλή - ο «περιούσιος λαός» -δηλαδή μόνον οι 610.000 Εβραίοι Σιωνιστές. Αληθινοί Εβραίοι είναι μόνον αυτοί που έχουν στο αίμα τους τα ίχνη μιας ειδικής λέπρας, της «Λέπρας του 4ου Τύπου», που ήταν και η αληθινή αιτία για την οποία εκδιώχθηκαν από την Αίγυπτο. Οι Εβραίοι ξεκίνησαν από την Αίγυπτο και ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους Φιλισταίους που ήταν'Ελληνες από την Κρήτη. Ο γιος του Μίνωα, ο Σόλυμος, πολέμησε με τον αδελφό του για το θρόνο και τελικά μετα¬νάστευσε με το στρατό του απέ¬ναντι, όπου και ίδρυσαν την Παλαι¬στίνη και τα Ιεροσόλυμα...

 • Μάλιστα, οι «αληθινοί Εβραίοι» εί¬ναι μόνο 610 χιλιάδες λεπροί, και φυσικά οι αληθινοί Έλληνες είναι εξωγήινοι. Μιλήστε μας ανοιχτά ε-πιτέλους για την εξωγήινη καταγω¬γή των Ελλήνων και για την απο¬κωδικοποίηση των κειμένων του Α¬ριστοτέλη, για την οποία όλοι συ¬ζητούν πως είστε ο κύριος γνώστης, φήμες που έφτασαν μέχρι τη ΝΑΣΑ... Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ενη¬μερώθηκα ότι έχει ανακαλυφθεί «πε¬ρικεφαλαία» αστροναύτη, από ένα κρά¬μα μετάλλου που κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει, η οποία γράφει με αρ¬χαία ελληνικά γράμματα: «Έρχομαι α¬πό τη Μεγάλη Ελλάδα στη Μικρή Ελ¬λάδα». Έχει χρονολογηθεί με τον άν¬θρακα-14, ότι είναι ηλικίας 127.000 ε¬τών. Ελληνικά γράμματα πριν από 127000 χρόνια! Το είδα με τα μάτια μου. Από πού ήρθε αυτός; Πού είναι η «Μεγάλη Ελλάδα»;

ΟιΈλληνες έχουν εξωγήινη καταγωγή από το Μ-Λαγού, της Γαλαξιακής Αυ¬τοκρατορίας. Σ' εκείνες τις αστρικές περιοχές έγινε ο «Πόλεμος των Άστρων», όπου το ελληνικό Μ-Λαγού πολέμησε με τους στασιαστές του Α-Λαγού, στον οποίο κατοικούν σατανάδες και όχι άν¬θρωποι.Έχουν ύψος 1.10, είναι τελεί¬ως άτριχοι και πρόκειται για ιδιαιτέρως μοχθηρά όντα. Αυτοί είναι οι αληθινοί εχθροί της ανθρωπότητας και της δια¬στημικής Ελληνικής Σποράς. Εδώ ήρ¬θαν οι επισκέπτες από το Μ-Λαγού και έφτιαξαν τους ανθρώπους με βιολογι¬κές μεταλλάξεις. Τους ακολούθησαν οι Μ-Λαγού, όπου έφτιαξαν κι αυ¬τοί εδώ κάποιες φυλές και υπο¬χώρησαν αργότερα στην εσωτερική κοιλότητα της Γης. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Αριστοτέλης κώδικα, αν και είναι πολύ δύσκολο να αποκρυπτο¬γραφηθούν, ούτε η ΝΑΣΑ δεν μπορεί... Ο ελληνισμός προέρχεται από άλλους πλανήτες. Την πρώτη εξελιγμένη ζωή στη Γη την δημιούργησαν οι Ελληνες από τα άστρα. Η ίδια η Αθηνά ήταν δια¬κεκριμένος βιολόγος, οι «θεοί» των Ελ¬λήνων έκαναν επεμβάσεις στο γενετι¬κό κώδικα. Και υπήρχε ανοικτός δίαυ¬λος επικοινωνίας με τα άστρα, για πά¬ρα πολλά χρόνια. Μ' αυτές τις επισκέ¬ψεις σχετίζεται και το μυστήριο του Α¬ριστοτέλη. Τον Αριστοτέλη τον έφερε στη Γη ο πατέρας του όταν ήταν πέντε χρονών. Προσγειώθηκαν εδώ από το Μ-Λαγού όταν συνεχιζόταν ακόμη ο πό¬λεμος με τον Α-Λαγού. Οι σατανάδες αυτοί τους ακολούθησαν για να κυνη¬γήσουν το Νικόμαχο, τον πατέρα του Α¬ριστοτέλη. Ο Νικόμαχος προσγειώθη¬κε στα Στάγιρα. Όπως ξέρεις, έχω α¬ποκρυπτογραφήσει τα «ακατανόητα» κείμενα του Αριστοτέλη - που τα έχουν χαρακτηρίσει «παραληρήματα» και «δια¬λείψεις» - στα οποία υπάρχουν με όλες τις λεπτομέρειες αυτές οι διηγήσεις. Ο Νικόμαχος έγινε με τις «θαυμα¬τουργές» γνώσεις του γιατρός του βα¬σιλιά Φίλιππου. Ο Αριστοτέλης στάλ¬θηκε σε ειδικούς ανθρώπους στην Α¬θήνα και αλλού για να διδαχθεί, και α¬φού έγραψε μερικά βιβλία με τις γνώ¬σεις που απέκτησε, όταν γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος επέστρεψε στη Μα¬κεδονία για να αναλάβει τη μόρφωση του. Ο Αριστοτέλης μύησε τον Αλέξαν¬δρο, τον έκανε διανοούμενο, τον έκα¬νε στρατηγό, του είπε: «ό,τι θέλεις, μπο¬ρείς να το κάνεις, έχεις τη δύναμη, αρ¬κεί να θέλεις. Όπου υπάρχει θέλω υ¬πάρχει και Δρόμος...».Του έδωσε και έναν γιο του, τον έκανε υπασπιστή του Αλέξανδρου και του είχε δώσει την ο¬δηγία: «κάθε πρωί που θα ξυπνάει ο βασιλιάς θα του υπενθυμίζεις γιατί βρί¬σκεστε εδώ, ποια είναι η αποστολή σας. Να του λες: μην ξεχνάς βασιλιάς μου γιατί ήρθαμε εδώ...». Μέχρι που μια μέρα ο Αλέξανδρος βαρέθηκε να τον ακούει και τον σκότωσε. Σκότωσε το γιο του Αριστοτέλη. Αυτό για το ο¬ποίο τον έστειλε να του υπενθυμίζει: «γιατί κάναμε αυτή την εκστρατεία βα¬σιλιά μου; γιατί σε μύησε ο πατέρας μου;...», ήταν το εξής: οι εχθροί που κυνήγησαν τον Αριστοτέλη και τους δι¬κούς του από τα άστρα μέχρις εδώ στη Γη, δέκα εχθρικά διαστημόπλοια, τον ψάχνανε παντού, προσγειώθηκαν στην Ινδία. Αυτά είναι τα Βιμάνας που διη¬γούνται στα έπη τους οι Ινδοί. Ο Αλέ¬ξανδρος είχε μεταξύ άλλων την εντολή από τον Αριστοτέλη, να συλλάβει έστω και έναν απ' αυτούς και να τον οδηγή¬σει στο δάσκαλο του. Ο Αλέξανδρος ύ¬στερα από τόση δόξα, tτο ξέχασε, δεν θυμόταν πια το δάσκαλο του, ίσως και να μην βρήκε τελικά ίχνη αυτών, γιατί και αυτοί ήξεραν ότι ο Αλέξανδρος εί¬ναι μαθητής του Αριστοτέλη...

 • Και ποιο είναι το ελληνικό μήνυμα από τα άστρα, που καθοδηγεί αν¬θρώπους σαν κι εσάς; Μπορείτε να μας το μεταδώσετε;...

Όταν θέλεις, υπάρχει και δρόμος. Αρ¬κεί να πεις θέλω και μπορείς να το κά¬νεις. Δεν υπάρχει δεν μπορώ για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος κρύβει πάρα πολλές δυνάμεις. «Όπου υπάρχει θέλω, υπάρχει Δρόμος». Και μην ξεχνάς, όπως λέει ο Ηράκλειτος: «Εάν μη έλπηται, ανέλπιστον ουκ εξευρήσει, ανεξερεύνητον εόν και άπορον...».

BEVATRON MARK X

Ο Ορφεύς Προς Τον Μουσαίο

Μάνθανε δή, Μουσαίε, Θυηπολίην περισέμνην, ευχήν, ή δή τοι προσφερεστέρη εστίν απασέων. Ζεύ βασιλεύ, και Γαία, και ουράνιαι φλόγες αγναί Ηελίου, Μήνης θ' ιερόν σέλας, Άστρα τε πάντα. και σύ, Ποσείδαον γαιήοχε κυανοχαίτα, Φερσεφόνη θ' αγνή, Δήμητηρ τ' αγλαόκαρπε, Άρτεμη τ' ιοχέαιρα, κόρη, και ήϊε Φοίβε, ός Δελφών ναίεις ιερόν πέδον. ος τε μεγίστας τιμάς εν μακάρεσσιν έχεις, Διόνυσε χορευτά. Άρες τ' οβριμόθυμε , και Ηφαίστου μένος αγνόν, αφρογενής τε θεά, μεγαλώνυμα δώρα λαχούσα. και σύ καταχθονίων βασιλεύ, μέγ' υπείροχε δαίμον. Ήβη τ', Ειλειθυία, και Ηρακλέος μένος ήυ. και το Δικαιοσύνης τε και Ευσεβίης μέγ' όνειαρ κικλήσκω, Νύμφας τε κλυτάς, και Πάνα μέγιστον, Ήρην τ', αιγιόχοιο ο Διός θαλερήν παρακοιτίν. Μνημοσύνην τ' ερατήν, Μούσας τ' επικέκλομαι αγνάς εννέα, και Χάρίτάς τε, και Ώρας, ήδ' Ενιαυτόν, Λητώ τ' ευπλόκαμον θείην,σεμνήν τε Διώνην, Κουρήτας τ' ενόπλους, Κορύβαντάς τ' ηδέ Καβείρους, και μεγάλους Σωτήρας ομού, Διός άφθιτα τέκνα Ιδαίους τε θεούς, ήδ' άγγελον ουρανιώνων, Ερμείαν κήρυκα, Θέμιν θ' ιεροσκόπον ανδρών, Νύκτα τε πρεσβίστην καλέω, και φωσφόρον Ήμαρ, Πίστιν τ' ηδέ Δίκην, και αμύμονα Θεσμοδότειραν. Ρείαν τ', ηδέ Κρόνον, και Τηθύν κυανόπεπλον, Ωκεανόν τέ μέγαν, σύν τ' Ωκαιανοίο θυγατράς. Άτλαντος τέ και Αιώνος μέγ' υπείροχον ισχύν. και Χρόνον αέναον, και το Στυγός αγλαόν ύδωρ, μειλιχίους τε θεούς. αγαθήν δ' επί τοίσι Πρόνοιαν. Δαίμονα τ' ηγάθεον, και Δαίμονα πήμονα θνητών.Δαίμονας ουρανίους τε και ειναλίους και ενύδρους,και χθονίους και υποχθονίους, ήδ' ηεριφοίτους.και Σεμέλην, Βάκχου τε συνευαστήρας άπαντας, Ινώ, Λευκοθέην τε , Παλαίμονα τ' ολβιοδώτην.Νίκην θ' ηδυέπειαν, ίδ' Αδρήστειαν άνασσαν. Και βασιλέα μέγαν Ασκληπιόν ηπιοδώτην. Παλλάδα τ' εγρεμάχην κούρην, Ανέμους τε πρόπαντας και Βροντάς, Κόσμου τε μέρη τετρακίονος αυδώ. Μητέρα τ' αθανάτων, Άττιν και Μήνα κικλήσκω . Ουρανίην τε θεάν, σύν δ' άμβροτον αγνόν Άδωνιν, Αρχήν τ' ηδέ Πέρας. (το γάρ έπλετο πάσι μέγιστον) ελθείν ευμενέας, κεχαρημένον ήτορ έχοντας, τήνδε θυηπολίην ιερήν, σπονδήν τ' επί σεμνήν.
 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Μάθε λοιπόν, Μουσαίε, τη σεπτή ιερουργία,την επίκληση, που είναι για σένα η πιο έξοχη απ' όλεςΩ βασιλέα Δία και Γαία και αγνές ουράνιες φλόγες του Ηλίουκαι της Σελήνης, σέλας ιερό και Άστρα όλα του ουρανούκαι συ Ποσειδώνα μαυρομάλλη που περιβάλλεις τη γη,Περσεφόνη αγνή και Δήμητρα με τους έξοχους καρπούς΄ω κόρη Άρτεμι τοξοβόλε, και εύστοχε Φοίβε που διαμένειςστην ιερή χώρα των Δελφών και συ Διόνυσε χορευτήπου απολαμβάνεις τις μέγιστες τιμές ανάμεσα στους μακάριους΄ω Άρη ορμητικέ και αγνή μανία του Ηφαίστουκαι αφρογενής θεά, που σου έλαχαν δώρα ονομαστά κι εσύτων καταχθονίων βασιλιά, μεγάλε δαίμονα και υπέροχε΄ω Ήβη και Ειλείθυια και δύναμη γενναία του Ηρακλέουςκαι της διακιοσύνης και της Ευσεβείας τη μεγάλη ευεργεσίαεπικαλούμαι και τις περίφημες Νύμφες, τον μέγιστο Πάνακαι την Ήρα τη θαλερή σύζυγο του ασπιδοφόρου Διός΄τη Μνημοσύνη καλώ και τις αγνές Μούσες, τις Χάριτεςκαι τις Ώρες και τον Ενιαυτό, καθώς και την καλλιπλόκαμηθεία Λητώ και τη σεμνή Διώνη, τους ενόπλουςΚουρήτες, τους Κορύβαντες και τους Καβείρουςκαι μαζί τους μεγάλους Σωτήρες, αθάνατα τέκνα του Διός,και τους Ιδαίους θεούς, μα και τον αγγελιοφόρο των Ουρανιώνων,τον κήρυηκα Ερμή και τη Θέμιδα, τη μάντισσα των ανθρώπωνκαι την πρεσβύτερη όλων, τη Νύκτα καλώ και τη φωτοφόροΗμέρα και τη Πίστη, τη Δίκη και την άμεμπτη Θεσμοδότριακαι τη Ρέα, τον Κρόνο και τη μελανόπεπλη Τηθύ και το μέγαΩκεανό και μαζί τις κόρες του Ωκεανού και την απαράμιλληδύναμη του Άτλαντος και του Αιώνος και τον αέναοΧρόνο και της Στυγός το διαυγές νερό και τους μειλίχιουςθεούς και μαζί μ' αυτούς την αγαθή Πρόνοια,τον αγιότατο Δαίμονα και τον τιμωρό Δαίμονα των θνητών,μα και τους ουράνιους Δαίμονες, τους θαλάσσιους, τους υδάτινους,τους χθόνιους και τους υποχθόνιους και τους αέρινους΄και τη Σεμέλη και τους εύθυμους συνοδούς του Βάκχουκαι την Ινώ, τη Λευκοθέα και το χορηγό της ευτυχίας Παλαίμονα.Τη γλυκόφωνη Νίκη και την άνασσα Αδράστειακαι τον καταπραϋντικό Ασκληπιό, το μέγα βασιλέα΄και την Παλλάδα, τη φιλοπόλεμη κόρη, και όλους τους Ανέμουςκαι τις Βροντές και τα μέρη του τετρακίονα Κόσμουπροσφωνώ΄και τη Μητέρα των αθανάτων, μα και τον Άττι και τον Μήνακι αθάνατο Άδωνι και την Αρχή και το Πέρας (που είναιτο μέγιστο σ' όλα) να έλθουν ευμενείς και με χαρούμενηκαρδιά σ' αυτή την ιερή θυσία και τη σεμνή σπονδή.

 • Ευτυχώς χρω έταιρε-Να 'σαι καλότυχος φίλε